Hasičské desatero

Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci.

Hasičské desatero

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Desatero pro velitele dobrovolných sborů hasičských

 1. Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se ještě pánem jeho.
 2. Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínáním svým, chceš být dobrým přítelem i vůdcem.
 3. Snaž se, abys čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se stati dobrým velitelem.
 4. Jdi ve všem co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.
 5. Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.
 6. Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.
 7. Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečnosti, obětavosti a nezištností, sám takovým býti musíš.<
 8. Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života bližního.
 9. U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství, chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.
 10. Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.

Jak se hasič chovati má

 1. Hasič má ve službě i mimo ni počestně a mužně chovati, má dbáti toho, aby s občanskými zákony do sporu nepřišel, aby dobrého mravu nerušil a pověst svou čistou a neposkvrněnou si zachoval.
 2. Hasič má ve službě zachovati klid, nemá příliš křičeti ani zbůhdarma mnoho mluviti, neb s jinými lidmi se hádati, a to ani ne, domnívá-li se, že se mu křivda děje. Hasič ať si počíná vždy s klidem a rozvahou. Lépe několik vteřin rozvažovati, ale pak tím rychleji a odhodlaněji pracovati.
 3. Přesnou kázeň má hasič zachovati ve službě na puntík.
 4. Poslušným buď hasič, rozkazy, které od svých představených obdrží, ať bez odmluvy, rychle a dobře provádí.
 5. Vytrvalosti buď u hasiče dostatek, hasič nesmí být každou sebe menší námahou, kterých ve službě právě jest dosti, zachvácen. Aby nejlépe, často-li bude choditi do cvičení.
 6. Opilství ať se hasič nejpilněji varuje.
 7. Hasič měj zmužilost a rozvahu.

Pokyny a rady mladším hasičům

 1. Před každou prací ať útočnou či obrannou třeba uvážit:
 2. jak požár postoupit na budově hořící?
 3. jakou krytbu má tato?
 4. je-li to stavení patrové či přízemní?
 5. jakou krytbu mají stavení sousední a jakého jsou staviva?
 6. jsou-li patrová či přízemní?
 7. jaká je vzdálenost jejích od hořícíhopředmětu?
 8. panuje-li bezvětří či vítr a jakym směrem duje?
 9. jaký je přístup k vodě?

Vlastnosti dobrého hasiče

 1. Bdělost a pohotovost.
 2. Kázeň a pořádek.
 3. Mužnost a neohroženost.
 4. Obětavost a odvaha.
 5. Opatrnost a rozvaha.
 6. Svornost a rovnost.
 7. Vzájemnost a důvěra.
 8. Dobročinnost a láska k bližnímu.
 9. Čest a poctivost
 10. Pracovitost.
 11. Veselost.
 12. Spořivost a šetrnost.
 13. Podnikavost a vytrvalost.
 14. Střídmost a mírnost.
 15. Volnost a hospodárnost.
 16. Prozíravost.
 17. Spravedlnost.
 18. Pokrokovost.
 19. Láska k vlasti a národu.

Desatero zásad etické a efektivní diskuze

Motto:

,,Dialog vyrůstá z podhoubí dobrých vzájemných vztahů, důvěryhodnosti a důvěry. V účinné

diskuzi vítězí poznání skutečnosti a z ní vyplývající shoda nebo rozumná dohoda či kompromis.“

1) Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledánípravdy.Účast v dialogu vyžaduje trojí úctu: úctu k pravdě, k druhým a k sobě. Respektuj i jejich pořadí.

2) Snaž se druhým porozumět. Své argumenty vytvářej z pohledu posluchačů.Sebe nepotřebuješ přesvědčovat.

3) Mluv jen tehdy, máš-li k věci co říci. Šetři časem svým i ostatních a své sdělení si řádně promysli a připrav.

4) Aby bylo účinné mělo by být tvé sdělení stručné, strukturované, srozumitelné a sdělené.

5) Mluví jen jeden. Naslouchej ostatním a snaž se pochopit podstatu jejich sdělení.

6) Netriumfuj, neironizuj a nepoučuj své partnery v diskuzi,respektuj osobnost a osobní důstojnost oponentů.

7) Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument. Každé tvrzení, které není samozřejmé, musíš doložit.

8) Jako první uváděj argumrnty, popis situace, potom varianty,návrh vždy až na konec.Nejvýznamnější argument patří na závěr. Oslovuj rozum i emoce svých posluchačů.

9) Drž se tématu, neutíkej od něj.

10) Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo a nezaměňuj dialog a monologem.

,,Dobře mluví ten, kdo řekne všechno, co je třeba a nic víc, než je třeba“ (Rochefaucauld)

Za zpracování velice děkujeme paní PhDr.Ivaně Hospodářové, která se problematice intenzivně věnuje již od roku 1990.Život i práci chápe jako cestu, tvořivý proces,při kterém se stále učíme, měníme a zrajeme.

Více informací o paní doktorce najdete: http:/www.agora-praha.cz/page-l/kdo-jsem/

a o její společenství profesionálů v oblasti komunikace:www.agora-praha.cz

Motto společnosti: ,,Jediný způsob, jak měnit druhé, je začít měnit sám sebe.“