Historie SDH

 

ZALOŽENÍ SDH 1948
„Dne 12. června roku 1948 v 8 hod. večer stal se dnem historickým. Toho dne svolaná schůze M.N.V. co obecní konané v hostinci Jos. Žáčka. Za přítomnosti 15 občanů na programu této schůze, kterou zahájil Jan Běčák v řeči své zdůraznil, že jest nutno uskutečnit v obci Pstruží sbor dobrovolných hasičů. Všichni přítomní dali potlesk ,že vyzdvihl myšlenku k uskutečnění a založení sboru. V této veliké chvíli uskutečnili sen dávno želajících občanů, kteří taktéž pracovali pro myšlenku hasičskou ve své obci. Pro roztříštěnost a nejednotu a slabost vůle nedokázali to, co dokonali ti občané, kteří se sešli 12. června r. 1948. Není to pýcha jejich, je to pýcha nás všech občanů celé obce, že tito občané dali nový růst nového člověka nesobeckého, ale mravního prodchnutou vírou a láskou bratrskou k pomoci svému bližnímu a k ochraně své milované vlasti. Nechť kroky prvních naších zakladatelů, milých bratří dobrovolných hasičů, si vážíme v přítomnosti i budoucnosti a jsou do dalších dnů pobídkou v práci pro další získávání nových členů, i pro práci k uskutečnění všeho, co tato bratrská organizace potřebuje k své výbavě, jak po stránce morální, tak po stránce finanční. Práce drobné jest nám třeba jako soli, podílejme se sní spravedlivě a především čestně, aby ovoce naší práce jsme pozůstavili budoucím, k tomu potřebujeme lásky bratrské, víry, síly zdraví a jednotu, k tomu nám dopomáhej Bůh. Léta páně r. 1948.“ Jak na prvním listě jest zapsáno v postupu schůze bylo přikročeno k volbě

 prvního výboru z těchto členů zvolených.

Starostou br. Běčák Jan
Místo str. br. Žáček Josef
Jednatel br. Bialek František
Pokladník br. Ševčík Josef
Velitel br. Epinger František
Místovelitel br. Bialek Jan
Matrikář br. Hajdušek Josef
Strojmistr br. Bialek Jan
Zbrojíř br. Plucnra František
Člen výboru br. Motyčka Josef .
br. Vlkoš Jan
br. Štefek Josef
br. Kokeš Antonín
br. Štefek Bedřich
sestra Plucnarová Božka

První valná hromada SDH ,
konaná 3. října 1948 v hostinci u Plucnarů. Valnou hromadu zahájil br.starosta a uvítal přítomné,kterých se dostavilo 22 ,dále zástupce Okresní hasičské jednoty br.starostu Špačka,velitele br. Hanáka,okrskového velitele br.Němce. Po přečtení správy br.jednatele,se ujal slova br.starosta O.H.J. a zhodnotil význam hasičského sboru a nabádal,aby všichni pracovali s nadšením a ochotou.Po těchto slovech bylo přistoupeno k volbám výboru na další období a k tomu se připojil i br.velitel O.H.J. jak je důležité,aby v popředí sboru stáli lide,kteří chcou opravdu pracovat pro hasičskou činnost.Pak byla sestavená návrhová komise z těchto členů : br.Karel Volný, br.Jan Bialek, sestra Božka Plucnarová a jako odborný poradce okrskový velitel br.Karel Němec. Komise se odebrala pracovat a další členové debatovali o další činnosti s br. O.H.J. Pak br.Karel Volný seznámil s návrhem komise následovně :
Starostou br. Běčák Jan
Místo str. br. Žáček Josef
Jednatel br. Knebel Vladislav
Pokladník br. Ševčík Josef
Velitel br. Epinger František
1. Místovel. br. Bialek Jan
2. Místovel. br. Volný Oldřich
Strojmistr br. Plucnara František
Zbrojmistr br. Bialek Jan
Vzdělavatel br. Volný Karel
Samaritánka sestra Plucnarová Božka
Ved.dom. br. Milata Milan
Kronikář br. Hajdušík Josef
Ved.žen sestra Biaková Zdeňa
Člen výboru br. Motyčka Josef , br. Petroš Jan , br. Štefek Bedřich
Revizoří účtu br. Běčák Antonín , br .Gola Alois
Náhradníci br. Magnusek Karel , br. Březina Josef

Všichni zvoleni volbu přijali a po diskusi, byla první valná hromada skončena. Zapsal br. František Bialek .

zakladni_kamen

Poklepání základního kamene Bialek František

1958 VÝSTAVBA HASIČÁRNY
Tento rok byl významný. Oslavili jsme deset let trvání hasičského sboru a byla započata stavba zbrojnice. Plány pro stavbu zhotoví stavitel P.Marholt z Frenštátu,ale první nebyly schváleny krajským nár. výborem . Proto k druhému schvalováni byli vysláni členové SDH. Darem od občanů bylo získáno 40 m3 dřeva. Tak jako u každých staveb, byly různé potíže. Největší byly při výkopu základů – tvrdá slinovice,základy dokončeny v listopadu. Kámen pro obložení základů zajistil bratr Josef Bialek v lomu „Ondřejníku“. Kámen připravovali Čeněk Matýsek za pomoci bratrů Františka Motyčky a Antonína Mohyly. Z lomu na stavbu ho vozili místní sedláci. 13.červenec byl slavný den – položení základního kamene. Byla uspořádána velká slavnost, po projevech na místě se průvod odebral do Dubiny, kde byla zábava. Pro získání peněz pro různé výlohy stavby se pořádala pouťová zábava. Na kamenném obložení nejvíce pracoval občan Berta Literák, kterému pomáhal bratr Josef Bialek.

1962
Konala se poprvé výroční členská schůze 28.března
v nové hasičské zbrojnici.

Z vlastních zdrojů jsme si pořídli nejnutnější vybavení našich místností. Okresní výbor ČSPO a OIPO přidělily našemu hasičskému sboru nový požární agregát PS8 s přívěsným vozíkem a příslušenstvím a ojeté vozidlo TATRA 805, převzaté od armády. Konal se přátelský večírek, z jehož výnosu jsme zakoupili nejnutnější vybavení našich místností. Jedenáct našich členů složilo zkoušky „Vzorný požárník“ – III. Stupně. Zemřel bratr Eduard Šigut – krejčí.