Zasloužilý hasič

Titul Zasloužilý hasič:

V roce 1978 zřídil Federální výbor Svazu požární ochrany jako nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů titul „Zasloužilý člen požární ochrany“. Od roku 1991 je titul udílen v podobě „Zasloužilý hasič“.

Je výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svoji celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. Titul uděluje výkonný výbor SH ČMS. Předání titulu probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak, titul se neuděluje opětovně a lze jej udělit in memoriam. Medaile k titulu zasloužilý hasič: Odznak k titulu Zasloužilý hasič:

zaslouzily hasic oceneni

Josef Ničman  (*12.3.1930)
Datum vstupu: 10.5.1950
Titul zasloužilý hasič: 18.10.2007

Antonín Běčák (*17.1.1945)
Datum vstupu: 10.9.1962
Titul zasloužilý hasič: 3.11.2011

Jan Milata (*18.1.1948)
Datum vstupu: 10.9.1965
Titul zasloužilý hasič: 4.5.2017

Jaromír Milata (*8.6.1954)
Datum vstupu: 10. 9. 1972
Titul zasloužilý hasič: 26.10.2021

Rudolf Šrubař (*10.5.1955)
Datum vstupu: 10.9. 1972
Titul zasloužilý hasič: 26.10.2022

Vladislav Knebel,narozen 28.1.1924 – 5.11.2016

Byl posledním žijícím zákládajícím členem od roku 1948 do 2016. Při zakládající schůzi sboru v roce 1948,byl zvolen jednatelem SDH.

V dalších volbách v roce 1949 až 1951 členem výboru,jako kulturně-výchovný referent,v těchto letech obohacuje kulturní dění v obci, prvními hasičskými plesy,letními zábavami,výlety a podobně zaměřenými akcemi.  Od roku 1951 k činnosti ve výboru se také,stává  kronikářem SDH a byl jim do roku 1983.

V letech 1957 až 1963 působil ve výboru ,jako materiálně-technický referent a také je jedním z nejdůležitějších,při výstavbě hasičské zbrojnice,která započala roku 1958 a dokončena 1962 a na tuto dobu,byla jednou z největších v okrese.Podílel se,jak na začátku projektové dokumentace,tak při samotných pracích,kde odpracoval,zdarma stovky hodin.

V roce 1964 se stal referentem pro výchovnou práci a 1965 preventistou. V roce 1966 zvolen místostarostou SDH . Od roku 1971 až 1974 opět preventistou SDH.

1975 se stává velitelem pro výcvik mužů a to do roku 1980 ,kdy opět přijímá zvolení,jako jednatel až do roku 1989 a v tomto roce odchází ve svých 65 letech z výboru SDH ,kde působil nepřežitě 41 let.

Prosazoval pořádání soutěží,dříve nazývaných,jako CO v naší obci a později vznik,soutěže mužů nad 40 let, která už má u nás dlouholetou tradici a sám se snaží účastnit každého ročníku. Po dobu zdravotní způsobilosti,byl členem výjezdové jednotky a účastnil se mnoha výjezdu k požárům i jiným živelným pohromám.I v pozdějším věku se stále zapojoval do všech akcí,pořádaných naším i okolními SDH.

Josef Ničman,narozen 12.3.1930

Členem SDH Pstruží 57 let,od roku 1950 (přestoupil z SDH Nová Dědina).

V roce 1956 a 1957 se stal místostarostou SDH.V letech 1958 až 1961 se stává velitelem a účastní se školení velitelů v Bílých Políčanech.V těchto letech, je také členem Místního národního výboru, což znamená mnohem lepší prosazováni zájmu SDH a nejdůležitější akce a to výstavba hasičské zbrojnice.Také přísun techniky k cvičení i k výjezdům,diky jeho přičinění se k nám dostávalo,na tuto dobu velmi dostatečně.Také se mnoha desítkami,zdarma odpracovaných hodin,podílí na výstavbě zbrojnice.Připravoval v té době aktuální,domovní požární hlídky a požární plány obce.

Také školil členy našeho i okolních sboru na odznaky vzorný požárník.Od roku 1958 vede také mladé hasiče a má velmi dobré výsledky, mnoho jeho tehdejších žáků,je nyní stále aktivními členy našeho sboru.Mládež vede až do roku 1965.Od roku 1966 referentem pro materiál. technickou činnost a kulturní činnost. V radě SDH působil až do roku 1975,to je nepřetržitě 19 let. Jako stále aktivní člen převzal v letech 1984 až 1994 kronikáře. Po celou dobu zdravotní způsobilosti byl členem výjezdové jednotky a pak i nadále cvičil s družstvem starších můžu (dříve soutěže CO )na pohárových soutěžích . Celých 50 let,je velmi aktivním členem SDH a šel příkladem mnoha dalším, nechybí na žádných výročních schůzích i domácích pohárovkách.

Info : Nejdříve byli ocenění v městě Přibyslavi a pak při letošní Valné hromadě ve Pstruží 2007.